1. INFORMACJA O TOŻSAMOŚCI ADMINISTRATORA
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Damian Garbus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Conceptive Damian Garbus z siedzibą w Warszawa 01-248 przy ul. Jana Kazimierza 17/28, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 8212453182 i REGON 383047157.
 2. DANE KONTAKTOWE
  We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty, wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@damiangarbus.pl.
 3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.
 4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH
  Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
  • gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  • gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
  • gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

   Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
   Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego.
 5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
  Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostaly umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.
 6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne proces usuwania trwa do 30 dni.
 7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.
 8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
  Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.
 9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 10. PRAWO DO SKARGI
  Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.